ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

 


นาวาอากาศเอก ประภาส สอนใจดี
 รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

 


อดีตผู้บังคับบัญชา   

พลอากาศโทหลวงเชิดวุฒากาศ
๒๔๙๒-๒๔๙๓
พลอากาศจัตวา สวัสดิ์ โพธิวิหค
๒๔๙๗-๒๔๙๘
พลอากาศตรี หะริน หงสกุล
๒๔๙๙-๒๕๐๐
พลอากาศตรี อุสาห์ ชัยนาม
๒๕๐๒-๒๕๐๖
พลอากาศตรี วัชรินทร์ สุรคุปต์
๒๕๐๖-๒๕๑๑
พลอากาศตรี จรรย์ จุลชาต
๒๕๑๑-๒๕๑๓
พลอากาศตรี บัญชา สุขานุศาสน์
๒๕๑๓-๒๕๑๗
พลอากาศตรี บัณฑิต โชติชนาภิบาล
๒๕๑๗-๒๕๑๘
พลอากาศตรี ประสาน ลีลาลัย
๒๕๑๘-๒๕๒๐
พลอากาศตรี นาวี มหารักขกะ
๒๕๒๐-๒๕๒๒
พลอากาศตรี ชำนาญ ภัทรโยธิน
๒๕๒๒-๒๕๒๔
พลอากาศตรี ศรุพงศ์ คชาชีวะ
๒๕๒๔-๒๕๒๘
พลอากาศตรี ปราโมทย์ วีรุฒเสน
๒๕๒๘-๒๕๓๑
พลอากาศตรี กานต์ สุระกุล
๒๕๓๑-๒๕๓๓
พลอากาศตรี อุดมศักดิ์ มหาวสุ
๒๕๓๓-๒๕๓๖
พลอากาศตรี ประพัฒน์ วีณะคุปต์
๒๕๓๖-๒๕๓๘
พลอากาศตรี มหินทรา เนียมทัศน์
๒๕๓๘-๒๕๓๙
พลอากาศตรี ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
๒๕๓๙-๒๕๔๐
พลอากาศตรี ศักดา หาญยุทธ
๒๕๔๐-๒๕๔๑
พลอากาศตรี สบสันติ์ ชิณพงศ์
๒๕๔๑-๒๕๔๒
พลอากาศตรี ศิลป์ชัย จำปาเงิน
๒๕๔๒-๒๕๔๕
พลอากาศตรี หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
๒๕๔๕-๒๕๔๗
พลอากาศตรี ดิเรก พรหมประยูร
๒๕๔๗-๒๕๔๙
พลอากาศตรี อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์
๒๕๔๙-๒๕๕๑
25 พลอากาศตรี จอม รุ่งสว่าง
๒๕๕๑-๒๕๕๒
พลอากาศตรี วรฉัตร ธารีฉัตร
๒๕๕๒-๒๕๕๔
พลอากาศตรี สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
๒๕๕๔-๒๕๕๕
พลอากาศตรี ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์
๒๕๕๕-๒๕๕๗
พลอากาศตรี คุณทร มณีเขียว
๒๕๕๗-๒๕๕๘
พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม
๒๕๕๘-๒๕๖๐
พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี
๒๕๖๐-๒๕๖๑