ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม
ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

 

 

นาวาอากาศเอก เดชอุดม คงศรี
 รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ


อดีตผู้บังคับบัญชา   

พลอากาศโทหลวงเชิดวุฒากาศ
๒๔๙๒-๒๔๙๓
พลอากาศจัตวา สวัสดิ์ โพธิวิหค
๒๔๙๗-๒๔๙๘
พลอากาศตรี หะริน หงสกุล
๒๔๙๙-๒๕๐๐
พลอากาศตรี อุสาห์ ชัยนาม
๒๕๐๒-๒๕๐๖
พลอากาศตรี วัชรินทร์ สุรคุปต์
๒๕๐๖-๒๕๑๑
พลอากาศตรี จรรย์ จุลชาต
๒๕๑๑-๒๕๑๓
พลอากาศตรี บัญชา สุขานุศาสน์
๒๕๑๓-๒๕๑๗
พลอากาศตรี บัณฑิต โชติชนาภิบาล
๒๕๑๗-๒๕๑๘
พลอากาศตรี ประสาน ลีลาลัย
๒๕๑๘-๒๕๒๐
พลอากาศตรี นาวี มหารักขกะ
๒๕๒๐-๒๕๒๒
พลอากาศตรี ชำนาญ ภัทรโยธิน
๒๕๒๒-๒๕๒๔
พลอากาศตรี ศรุพงศ์ คชาชีวะ
๒๕๒๔-๒๕๒๘
พลอากาศตรี ปราโมทย์ วีรุฒเสน
๒๕๒๘-๒๕๓๑
พลอากาศตรี กานต์ สุระกุล
๒๕๓๑-๒๕๓๓
พลอากาศตรี อุดมศักดิ์ มหาวสุ
๒๕๓๓-๒๕๓๖
พลอากาศตรี ประพัฒน์ วีณะคุปต์
๒๕๓๖-๒๕๓๘
พลอากาศตรี มหินทรา เนียมทัศน์
๒๕๓๘-๒๕๓๙
พลอากาศตรี ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
๒๕๓๙-๒๕๔๐
พลอากาศตรี ศักดา หาญยุทธ
๒๕๔๐-๒๕๔๑
พลอากาศตรี สบสันติ์ ชิณพงศ์
๒๕๔๑-๒๕๔๒
พลอากาศตรี ศิลป์ชัย จำปาเงิน
๒๕๔๒-๒๕๔๕
พลอากาศตรี หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
๒๕๔๕-๒๕๔๗
พลอากาศตรี ดิเรก พรหมประยูร
๒๕๔๗-๒๕๔๙
พลอากาศตรี อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์
๒๕๔๙-๒๕๕๑
25 พลอากาศตรี จอม รุ่งสว่าง
๒๕๕๑-๒๕๕๒
commander1 พลอากาศตรี วรฉัตร ธารีฉัตร
๒๕๕๒-๒๕๕๔
x1 พลอากาศตรี สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
๒๕๕๔-๒๕๕๕
x1 พลอากาศตรี ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์
๒๕๕๕-๒๕๕๗
พลอากาศตรี คุณทร มณีเขียว

พลอากาศตรี คุณทร มณีเขียว

๒๕๕๗-๒๕๕๘

   

 

 

 

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ