การประชุมเสวนาทางวิชาการ (ACSC Symposium) ในหัวข้อเรื่อง “Disruptive Technology กับความมั่นคงแห่งชาติ”

 

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ (ACSC Symposium) ในหัวข้อเรื่อง “Disruptive Technology กับความมั่นคงแห่งชาติ” เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ฯ ได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม

กิจกรรม...