การประชุมเสวนาทางวิชาการ (ACSC Symposium) ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีดาวเทียมกับการพึ่งพาตนเองของกองทัพอากาศ”

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ (ACSC Symposium) ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีดาวเทียมกับการพึ่งพาตนเองของกองทัพอากาศ” ในวันศุกร์ที่ ๗ ก.พ.๖๓ ณ ห้องประชุมหอสมุด ทอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ฯ ได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม

ภาพกิจกรรม...