ศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ณ จว.พิษนุโลก, จว.เชียงราย, จว.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ฯ มีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงในมิติของความมั่นคงแห่งชาติ รู้จักสังเกต รวบรวมข้อมูล ประสานงาน ทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้ รับทราบข้อมูลจากการเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานทางทหาร กิจการภาครัฐที่มีความสำคัญในพื้นที่ กองกำลังผาเมือง, นรข.เชียงราย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น และสามารถบูรณาการความรู้จากการศึกษาในหมวดวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ

ภาพกิจกรรม...