รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก MG Wu Xiaoyi ผช.ทูตทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน

รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก MG Wu Xiaoyi ผช.ทูตทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๒๐ ชุด เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๓ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน แก่ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดเก็บเอกสาร และการประเมินผล ของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

ภาพกิจกรรม...