การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑

 

 

 

รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ได้จัดกิจกรรมสำหรับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ฯ ได้รับการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพ มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการของ ทอ.ที่มีคุณภาพต่อไป

ภาพกิจกรรม...