การอบรมนิรภัยภาคพื้น

 

 

รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ได้จัดกิจกรรมสำหรับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ เข้ารับการอบรมนิรภัยภาคพื้น ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานและเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้นของ ทอ.ต่อไป

ภาพกิจกรรม...