เยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ

  • Japan
    Japan
  • Korea
    Korea

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.ประภาส สอนใจดี รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ พร้อมด้วย นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๓ เยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๗ มี.ค. - ๕ เม.ย.๖๒

โดยแบ่งเป็น ๒ คณะ (คณะแรกเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น, คณะที่สองเยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นทน.ฯ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์เชิงวิพากษ์หรือเชิงเปรียบเทียบจากการรับฟังการบรรยายสรุป การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้เยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต