ACSC Video - Player

หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก

พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน พื้นที่จริง ในมิติของความมั่นคงแห่งชาติ ระหว่าง ๒-๖ ก.ค.๖๑

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ