ACSC Video - Player

เชิญร่วมงาน เสวนาวิชาการ เรื่อง "กิจการอวกาศกับความมั่นคงแห่งชาติ"

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อ "กิจการอวกาศ กับความมั่นคงแห่งชาติ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.อ.ท.อนุชิต  แก้วประสพ จก.ยศ.ทอ. มาเป็นประธานในงานเสวนา

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศและความมั่นคงแห่งชาติ ดังนี้

  • พล.อ.ต.ดร. พาห์รณ สงวนโภคัย ผู้อำนวยการ กองการศึกษา รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  • น.อ.ฐากูร เกิดแก้ว ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ
  • อ.ดร.พงศธร สายสุจริต อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • อ.ประเสริฐ ป้อมป้องศึก นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอากาศและอวกาศ

โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ goo.gl/jkeiNt

และสามารถรับชมการเสวนาพร้อมซักถามปัญหาได้ทาง Facebook live ได้ที่ https://www.facebook.com/RTAFpage/

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ