บทความวิชาการดีเด่น

๑. Motto กับการพัฒนาองค์กร - น.ท.ปิยศักดิ์  สุเมตติกุล  หมายเลข ๐๖๖ รุ่นที่ ๕๙

๒. ลงทุนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง - น.ท.ณัทเอก  ใหม่จันทร์  หมายเลข ๐๓๖ รุ่นที่ ๕๙

๓. เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน - น.ท.พิเชษฐ  บ้วนหลี  หมายเลข ๐๖๗ รุ่นที่ ๕๙

๔. "สายดิน" สิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม - น.ท.ปรีดา  ใจทน  หมายเลข ๐๖๔ รุ่นที่ ๕๙

๕. Screenless Display เทคโนโลยีการแสดงผลแบบไร้หน้าจอ รุ่นที่ ๕๙

๖. สิทธิในการกำหนดใจตนเองกับสถานการณ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย - น.ท.ปณิธาน  วะนะสุข   หมายเลข ๐๓๐ รุ่นที่ ๖๒

๗. วิกฤตการณ์พลังงานโลกและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทย - น.ท.อาทิตย์  กรแก้ว  หมายเลข ๐๗๐ รุ่นที่ ๖๒

๘. อากาศยานไร้คนขับกับบทบาทการเสริมสร้างความมั่นคงจากการก่อการร้าย - น.ต.พัฒน์พงศ์  ไชยาพงศ์พิพัฒน์  หมายเลข ๐๓๘ รุ่นที่ ๖๒