วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"เป็นสถาบันการศึกษาทางทหารหลักของกองทัพอากาศ
ที่สร้างผู้บังคับบัญชา และฝ่ายเสนาธิการชั้นนำในภูมิภาค"

"To be a premier institution of Professional Military Education in the Royal Thai Air Force that cultivates leading Commanders and Staffs in ASEAN"

 


         วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศนั้น สื่อความหมายถึง บทบาทของความเป็นผู้นำในภูมิภาค, บทบาทในการปฏิบัติภารกิจร่วมผสม, การทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกองทัพอากาศ, การเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอก, บทบาทในการช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้กองทัพอากาศมีความเป็นเลิศ, ความเป็นผู้นำภายใต้การเปลี่ยนแปลง และความท้าทาย