ค่านิยมหลัก

 ค่านิยมหลัก

ACSC
อักษรย่อ คำเต็ม ความหมาย
AIR ตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
C Concentration ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่
S Smart ความสง่างามและมีภูมิปัญญาภายใต้กระบวนการคิดเชิงระบบ
C Cooperative Coordination การประสานงานอย่างมีความร่วมมือเชิงจิตอาสา

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ