ค่านิยมหลัก

 ค่านิยมหลัก

ACSC
อักษรย่อ คำเต็ม ความหมาย
AIR

ตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ

            Airmanship หมายถึง ความเป็นทหารอากาศ,

         Integrity and Allegiance หมายถึง ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี,

         Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ

C Concentration ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่
S Smart ความสง่างามและมีภูมิปัญญาภายใต้กระบวนการคิดเชิงระบบ
C Collaboration การประสานงานอย่างมีความร่วมมือเชิงจิตอาสา