ภารกิจ - พันธกิจ


 

 

ภารกิจ

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ มีหน้าที่ ให้การศึกษาและฝึกอบรม นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ในระดับยุทธการ งานเสนาธิการกิจ และการบริหารจัดการ โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


 

พันธกิจ

๑. ให้การศึกษาและฝึกอบรมงานเสนาธิการกิจในระดับยุทธการแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ

๒. ควบคุมและกำกับดูแลให้ผู้เข้ารับการศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม

๓. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพอากาศและความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ ภายนอก

๔. สร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและส่วนสนับสนุนให้มีศักยภาพสอดคล้องกับการดำเนินการตามหลักสูตรการศึกษา

๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและฝึกอบรมร่วมกับสถาบันการศึกษาทางทหารอื่น

 

พันธกิจสื่อถึง ความมีคุณภาพ, ความมีมาตรฐาน และความเป็นสากล โดยได้ถูกร่างขึ้นภายใต้องค์ประกอบของการพิจารณา ดังนี้

๑. ขอบเขตที่องค์กรจะทำ (Domain) : หลักสูตรเสนาธิการ (ระดับยุทธการ) ที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการ

๒. กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะให้บริการ (Customer) : นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ (หลัก) และหน่วยงานภายนอก (รอง)

๓. ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักขององค์กร (Product or Service) : ให้การศึกษาและการฝึกอบรม

๔. สถานที่หรือพื้นที่ที่จะดำเนินการ (Location) : รร.สธ.ยศ.ทอ.

๕. ปรัชญาหรือแนวทางในการบริหารองค์กร (Philosophy) : คุณภาพและคุณธรรม

๖. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) : ผู้เรียน, บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรส่วนสนับสนุน, สถาบันการศึกษาทางทหารอื่นๆ , กองทัพ, สังคม, ประเทศชาติ และประชาคมโลก

 

 

 

 

 

 

Quick Link

Link