ภารกิจ - พันธกิจ

 ภารกิจ

          โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ มีหน้าที่ ให้การศึกษาและฝึกอบรม นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ในระดับยุทธการ งานเสนาธิการกิจ และการบริหารจัดการ โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


 พันธกิจ

          ๑. ให้การศึกษาและฝึกอบรมงานเสนาธิการกิจในระดับยุทธการแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ
          ๒. ควบคุมและกำกับดูแลให้ผู้เข้ารับการศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม
          ๓. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพอากาศและความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ ภายนอก
          ๔. สร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและส่วนสนับสนุนให้มีศักยภาพสอดคล้องกับการดำเนินการตามหลักสูตรการศึกษา
          ๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและฝึกอบรมร่วมกับสถาบันการศึกษาทางทหารอื่น


          พันธกิจสื่อถึง ความมีคุณภาพ, ความมีมาตรฐาน และความเป็นสากล โดยได้ถูกร่างขึ้นภายใต้องค์ประกอบของการพิจารณา ดังนี้

          ๑. ขอบเขตที่องค์กรจะทำ (Domain) : หลักสูตรเสนาธิการ (ระดับยุทธการ) ที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการ
          
๒. กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะให้บริการ (Customer) : นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ (หลัก) และหน่วยงานภายนอก (รอง)
          
๓. ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักขององค์กร (Product or Service) : ให้การศึกษาและการฝึกอบรม
          
๔. สถานที่หรือพื้นที่ที่จะดำเนินการ (Location) : รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
          
๕. ปรัชญาหรือแนวทางในการบริหารองค์กร (Philosophy) : คุณภาพและคุณธรรม
          
๖. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) : ผู้เรียน, บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรส่วนสนับสนุน, สถาบันการศึกษาทางทหารอื่นๆ , กองทัพ, สังคม, ประเทศชาติ และประชาคมโลก