เข็มนภาธิปัตย์

เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ “เข็มนภาธิปัตย์”

 

เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ “เข็มนภาธิปัตย์”

         ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จะได้รับพระราชทานเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะเรียกว่า “เข็มนภาธิปัตย์” ทาด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปดาว ๕ แฉกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร มีครุฑพ่าห์ขนาดกว้าง ๓ เซนติเมตร สูง ๒ เซนติเมตร อยู่บนช่อชัยพฤกษ์สีทอง ๒ ข้างๆ ละ ๙ ใบ ติดอยู่กึ่งกลางดาว ยอดมงกุฎของครุฑอยู่ทางแฉกยอดของดาว ด้านหลังของเข็มให้สลักยศ ชื่อ และชื่อสกุลของผู้มีสิทธิประดับไว้ด้วย

         ภารกิจของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ได้บ่งไว้ในลักษณะของเข็ม“นภาธิปัตย์” หรือดาว ๕ แฉก ซึ่งหมายถึงการวางแผน การจัด การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม สำหรับครุฑนั้น เป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ จึงมีความหมายรวมว่านายทหารฝ่ายเสนาธิการทุกคนพร้อมที่จะรับใช้องค์พระมหากษัตริย์ด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดี

         ผู้มีสิทธิประดับเข็มนภาธิปัตย์ นอกจากจะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศแล้ว ผู้มีสิทธิประดับอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการกองทัพอากาศที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ หรือสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาเทียบได้ไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (การพิจารณาเทียบหลักสูตรเป็นหน้าที่ของกรมกาลังพลทหารอากาศ) และบุคคลที่กองทัพอากาศเห็นสมควรมอบเข็มนภาธิปัตย์ให้เป็นกิตติมศักดิ์

ถอดแบบและนำมาทำเป็นภาพกราฟิก โดย พ.ต.มนตรี ศรีรักษา นทน.ฯ รุ่นที่ ๖๑